July 19, 2024

ขั้นตอนลงทะเบียน รับเดือนละ 800 บาทต่อคน เงินสงเคราะห์บุตร ม.33 และ ม.39

โครงการเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปี 2567 ช่วยเหลือค่าครองชีพพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 800 บาทต่อเดือน ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านระบบพร้อมเพย์ทุกๆ สิ้นเดือน แต่หากตรงกับวันหยุด หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืน

สำหรับรายละเอียดของการรับเงินสงเคราะห์บุตรมีดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

ขั้นตอนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2.ใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ/หรือสมัครสมาชิก (หากยังไม่เคยสมัครสมาชิก)

กรอกรหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

กรอกรหัสผ่านผู้ใช้งาน

3.หลังเข้าระบบสำเร็จ ให้ผู้ประกันตนเลือกไปที่เมนูยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง (e-Self Service)

4.จากนั้นให้ผู้ประกันตนเลือกไปที่เมนู “ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน”

5.จากนั้นผู้ประกันตนเลือก “สงเคราะห์บุตร ”

6.ให้ผู้ประกันตนกรอกข้อมูลตามที่ระบบระบุไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงอัปโหลดเอกสารลงในระบบได้เลย

ขั้นตอนยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม

1.ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ

3.สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

4.พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สามารถยื่นเรื่องรับสิทธิภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ และได้รับถึงเมื่อบุตรอายุ 6 ปีบริบูรณ์เท่านั้น โดยต้องส่งเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ตลอดระยะเวลา 36 เดือนก่อนคลอด จึงจะได้รับสิทธิ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหมดสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตร

บุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

อตัวบุตรเสียชีวิต

ได้ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน

โดยล่าสุดสำนักงานประกันสังคม ยังให้สิทธิกับผู้ประกันตนชายมาตรา 33, 39 รับสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์บุตรแทนภรรยาที่ไม่ใช่ผู้ประกันตน ด้วย ผ่าน 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่

หลักเกณฑ์ที่ 1 กรณีค่าตรวจและฝากครรภ์ คุณพ่อเบิกเท่าที่จ่ายจริง จำนวน 5 ครั้ง ไม่เกิน 1,500 บาท ตั้งแต่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป วงเงินเบิกจ่ายตามลำดับ ตั้งแต่ 200-500 บาทต่อครั้ง

หลักเกณฑ์ที่ 2 คุณพ่อสามารถรับสิทธิค่าทำคลอดแบบเหมาจ่าย เป็นเงิน 15,000 บาท เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่มีเงื่อนไขว่าต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่ภรรยาจะคลอดลูก

หลักเกณฑ์ที่ 3 คุณพ่อที่จดทะเบียนสมรสกับภรรยา หรือจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน สามารถขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนละ 800 บาท ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *