July 19, 2024

เปิดช่องทาง “ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี” ทั่วไทย เริ่ม 3 พ.ค. นี้ รายละเอียด

2 พ.ค. ที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ แถลงข่าวโครงการอาชีวะล้างแอร์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ว่า กิจกรรมล้างแอร์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดขึ้นนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ออกให้บริการในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ต่าง ๆ ที่ประชาชนได้ขอรับบริการ พร้อมให้ข้อมูลความรู้พื้นฐาน แนะนำการดูแล บำรุงรักษา


เปิดช่องทาง “ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี” ทั่วไทย เริ่ม 3 พ.ค. นี้

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า จึงเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้บริการล้างแอร์ ในกิจกรรมอาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง  , Facebook : ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อลดการใช้พลังงาน สร้างอากาศสะอาด และได้รับการดูแลรักษาแอร์ในครัวเรือนให้มีสภาพใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศด้วย เพราะการล้างแอร์ทุก ๆ 6 เดือน จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้อย่างน้อย 10% และนอกเหนือจากประชาชนจะได้รับบริการล้างแอร์ฟรีจากนักศึกษาอาชีวะแล้ว นักศึกษาอาชีวศึกษายังได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพิ่มศักยภาพตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติต่อไป

(คลิกเพื่อลงทะเบียน)

ภาคกลาง

(คลิกเพื่อลงทะเบียน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(คลิกเพื่อลงทะเบียน)

ภาคตะวันออก และ กทม.

(คลิกเพื่อลงทะเบียน)

ภาคใต้

(คลิกเพื่อลงทะเบียน)

เงื่อนไขการรับบริการ
รับบริการเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังและแขวน เท่านั้น
สามารถรับบริการ 1 เลขบัตรประชาชน ต่อ 1 เครื่อง เท่านั้น
พื้นที่รับบริการสามารถให้บริการได้ไม่เกิน 2 เครื่อง เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *