July 20, 2024

ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/5/67 ผลสลากออมทรัพย์ทวีสิน งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/5/67 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567ตรวจสลากออมทรัพย์  ธ.ก.ส.16/5/67 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ครั้งที่ 7 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 14 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 33 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 23 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 11 รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 18 ชุดขวัญถุงครั้งที่ 1 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 57 เช็กหวย ธกส ออกอะไร


ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/5/67 ผลสลากออมทรัพย์ทวีสิน งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GE 1205989

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SF 1205989

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จH 1205989

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎK 1205989

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : FF 1205989

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

1C 1205989

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

1205989

รางวัลที่ 2

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

0221994  7419529  1510328

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

818  136

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

766

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *