June 15, 2024

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งยุติการให้บริการ GSB Internet Banking รายละเอียด

วันที่ 27 เมษายน เพจ GSB Society ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ธนาคารออมสิน ขอแจ้งยุติการให้บริการ GSB Internet Banking (สำหรับบุคคลธรรมดา) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นๆ ของธนาคารได้ตามปกติ
MyMo
ตู้ ADM / ATM
สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Contact Center 1115

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งยุติการให้บริการ GSB Internet Banking

โดยทางGSB Societyยังเผยว่าธนาคารออมสินยุติการให้บริการเฉพาะ Internet Banking สำหรับบุคคลธรรมดาที่บริการผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ ช่องทางอื่นๆ เช่น MyMo ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งยุติการให้บริการ GSB Internet Banking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *