June 12, 2024

ลุ้นข่าวดี เพิ่มเบี้ยชรา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้าคนละ 1,000 บาท

กรณีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้าคนละ 1,000 บาท/เดือน จากเดิมช่วยเหลือจ่ายให้แบบขั้นบันไดตามเกณฑ์อายุ คือ 600, 700, 800 และ 1,000 บาทนั้น ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ที่มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. เป็นประธานเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567 มีมติให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้า 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

กรณีที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากอัตราที่ช่วยเหลืออยู่ตอนนี้ 600-1,000 บาท ตามช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นขั้นบันได ซึ่งล่าสุดจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ที่มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. เป็นประธานเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567 ได้มีมติให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้า 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือนแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 17 พ.ค. 67 นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกมาเปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งจัดทำข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้
ทั้งนี้ การพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พม. เน้นย้ำต้องคำนึงถึงฐานะการเงินรัฐบาล และรายได้ของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม พม. จะทำให้ดีที่สุดในการกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปทุกคน ให้ผู้สูงอายุเข้าถึง ไม่เพียงกรณีของเบี้ยผู้สูงอายุ ยังรวมถึงเรื่องเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *