June 12, 2024

ประกาศลดค่าไฟฟ้า พ.ค.-ส.ค. 67 เช็กเงื่อนไขด่วน

ตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 ที่เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.-ส.ค. 67


ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *