June 15, 2024

แคท อาทิติยา โบกมือลาอาชีพตำรวจ ย้ายไปกรมการปกครอง

ล่าสุดทางทีมงานได้รับรายงานว่า “แคท อาทิติยา” โบกมือลาอาชีพตำรวจ โอนย้ายไปเป็นนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกรมการปกครอง


ทางทีมงานกระซิบบันเทิงได้รับรายงานว่า ตามรายงานบัญชีรายละเอียดการรับโอนย้ายข้าราชการ แนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 738/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีรายชื่อ ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือที่หลายคนรู้จักกันดีว่า “ผู้กองแคท” รองสารวัตร กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โอนย้ายไปเป็นนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมการปกครอง โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *